Punktskriften i Finland

Att lära sig punktskrift

Det speciella med den finska punktskriften är att texterna i materialet för grundundervisningen och i grundläroböckerna skrivs med både glest bokstavsavstånd och glest radavstånd, dvs. glest med glest. I texter med glest bokstavsavstånd finns det ett mellanslag mellan bokstäverna och tre mellanslag mellan orden. Glest radavstånd innebär att texten skrivs på varannan rad.

Senare övergår man till att läsa text med normalt bokstavsavstånd, men med glest radavstånd, dvs. tätt med glest. Det finns således inget mellanslag mellan bokstäverna och inga extra mellanslag mellan orden, men texten skrivs på varannan rad så att det blir lättare att följa raderna.

I årskurs 1 läser eleverna glest med glest och i årskurs 2 tätt med glest. I årskurs 3 börjar eleverna läsa normal punktskrift. En vuxen studerande (elev) övergår till att använda tät text i egen takt när studerande(eleven) fått tillräckliga färdigheter i punktskrift.

Material för punktskrift

Litteratur i punktskrift kan lånas från Tillgänglighetsbiblioteket Celia. Samlingen omfattar cirka 9 000 böcker i punktskrift. Varje år producerar Celia cirka 150–200 nya punktböcker. Från Celia kan man också låna punktnoter och punktboksversioner av läroböcker.

Läromaterial produceras också av Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva (Inlärnings- och handledningscentret(talen) Onerva) samt av verksamhetsstället Arla vid Keskuspuiston Ammattiopisto (yrkesinstitut (läroverk) i Helsingfors).

Punktskriftstidningar publiceras åtminstone av Synskadades Centralförbund r.f., Föreningen Finlands Dövblinda rf och Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.

De som använder punktskrift

Enligt en uppskattning finns det 1 500–2 000 synskadade som använder punktskrift i Finland.