Neuvottelukunta

Braille-neuvottelukunta

Pistekirjoituksen ja näkövammaisten oppimateriaalien asiantuntijaelimenä toimii Braillen mukaan nimitetty Braille-neuvottelukunta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Braille-neuvottelukunnan ja määrää sen puheenjohtajan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi enintään kuusi jäsentä. Sihteerinä toimii Näkövammaisten kirjaston nimeämä virkamies.

Neuvottelukunnassa tulee olla näkövammaispedagogiikan, opetussektorin, piste- ja äänikirjatuotannon sekä kielenhuollon edustus.

Braille-neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta. Nykyinen kausi päättyy 31.12.2022.

Braille-neuvottelukunta asetetaan Näkövammaisten kirjastosta annetun asetuksen (639/1996) 11 §:n nojalla.

Tehtävät

Braille-neuvottelukunta

  1. Antaa suosituksia pistekirjoituksen merkintätavoista kansainvälistä kehitystä seuraten.
  2. Laatii tarvittavia ohjekirjoja pistekirjojen ja äänikirjojen käyttäjille ja tekijöille sekä heikkonäköisten oppimateriaalien tuottajille.
  3. Antaa suosituksia sokeiden ja heikkonäköisten oppimateriaalien yleisistä toimituksellisista ja pedagogisista suuntaviivoista.
  4. Tekee aloitteita ja esityksiä toimialaansa liittyvistä asioista.

Toiminta

Braille-neuvottelukunta kokoontuu kolmesta viiteen kertaa vuodessa. Asioita esityslistalle voi ehdottaa kirjoittamalla aloite osoitteeseen braille@celia.fi.

Braille-neuvottelukunnan jäsenet seuraavat pistekirjoitukseen ja muuhun sokeiden ja heikkonäköisten tiedonsaantiin liittyvää kansainvälistä kehitystä. Pohjoismaiset Braille-neuvottelukunnat tekevät tiivistä yhteistyötä.

Braille-neuvottelukunta julkaisee pistekirjoitukseen liittyvää Pisteet 2000 -sarjaa.