På svenska

Delegationen för punktskrift – sakkunnigorgan för punktskrift

Punktskriftsdelegationens uppgift är att fungera som sakkunnigorgan i fråga om punktskrift och studiematerial för personer med synnedsättning. Delegationen verkar i anslutning till Tillgänglighetsbiblioteket Celia och Celia utnämner delegationens medlemmar för högst fyra år i taget.

Tillgänglighetsbiblioteket Celia har tillsatt en ny delegationen för punktskrift för mandatperioden 1.1.2023–31.12.2026. Medlemmar är:
Tessa Bamberg, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Susanna Hannu, Finlands Dövblinda rf
Tiia Immonen, Synskadade barn rf
Marjo Kauttonen, Tillgänglighetsbiblioteket Celia
Eeva-Liisa Koskinen, Näkövammaisten liitto ry
Tuija Piili-Jokinen, Inlärnings- och handledningscentret Valteri
Maria Rutenberg, Yrkesinstitutet Live

Uppgifter för delegationen för punktskrift

Delegationen har till uppgift att

1) ge rekommendationer om sätten att skriva punktskrift i enlighet med den internationella utvecklingen,

2) utarbeta behövliga anvisningar för användare och framställare av punktskrifts- och taktilmaterial samt för dem som producerar läromedel för personer med en synskada,

3) ge rekommendationer om de allmänna redaktionella och pedagogiska riktlinjerna för läromedel för personer med en synskada, samt

4) ta initiativ och komma med förslag som gäller det egna verksamhetsområdet.

Delegationens verksamhet regleras i lagen om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och i undervisnings- och kulturministeriets förordning om delegationen för punktskrift och om direktionen för Tillgänglighetsbiblioteket Celia.

Verksamhet

Delegationen sammanträder mellan tre och fem gånger per år. Förslag till ärenden som ska tas upp i föredragningslistan kan lämnas på adressen braille@celia.fi.

Punktskriftsdelegationens medlemmar följer upp den internationella utvecklingen i anslutning till punktskriften och informationstillgången i allmänhet för de synskadade och personer med nedsatt synförmåga. De nordiska Braille-delegationerna sammanträder årligen i samarbetstecken.