På svenska

Braille-delegationen – sakkunnigorgan för punktskrift

Braille-delegationen verkar som sakkunnigorgan för punktskrift. Braille-delegationen ger rekommendationer om skrivreglerna för punktskriften samt utarbetar rekommendationer och anvisningar om de allmänna redaktionella och pedagogiska riktlinjerna för läromaterial som är avsett för blinda och personer med nedsatt synförmåga.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter Braille-delegationen med stöd av 11 § i förordningen om biblioteket för synskadade (639/1996). Braille-delegationens mandatperiod är fyra år. Den nuvarande Braille-delegationens mandatperiod är 1.5.2014–30.4.2018.

Undervisningsministeriet tillsätter Braille-delegationen och utser dess ordförande för högst fyra år i taget. Utöver ordföranden har delegationen högst sex andra medlemmar. En tjänsteman som utses av Biblioteket för synskadade verkar som delegationens sekreterare.

Braille-delegationen verkar som sakkunnigorgan för punktskrift och läromaterial för synskadade.

Braille-delegationens uppgifter

1. Att ge rekommendationer om skrivreglerna för punktskrift med hänsyn till den internationella utvecklingen

2. Att sammanställa nödvändiga anvisningar för dem som använder och skapar punktböcker och talböcker samt för dem som producerar läromaterial för personer med nedsatt synförmåga

3. Att ge rekommendationer om de allmänna redaktionella och pedagogiska riktlinjerna för läromaterialet som görs för blinda och personer med nedsatt synförmåga

4. Att ta initiativ och ge förslag i frågor som gäller verksamhetsområdet

Verksamhet

Braille-delegationen sammanträder mellan tre och fem gånger per år. Förslag till ärenden som ska tas upp i föredragningslistan kan lämnas på adressen braille@celia.fi.

Braille-delegationens medlemmar följer upp den internationella utvecklingen i anslutning till punktskriften och informationstillgången i allmänhet för de synskadade och personer med nedsatt synförmåga. De nordiska Braille-delegationerna sammanträder årligen i samarbetstecken. År 2015 sammanträdde Braille-delegationerna i Helsingfors och 2016 i Stockholm.

Braille-delegationen publicerar serien Punkter 2000 som anknyter till punktskrift samt utarbetar rekommendationer och anvisningar om de allmänna redaktionella och pedagogiska riktlinjerna för läromaterial som är avsett för blinda och personer med nedsatt synförmåga.