Nationellt punktskriftstest

Allmänt

Förmågan att läsa och skriva punktskrift utgör grunden för en blind persons läskunnighet.  En person som har avlagt ett test i punktskrift kan grunderna för punktskrift och har tillräckliga färdigheter för att lära sig speciella punktskriftstecken och notationer inom olika områden. Testet är avsett för både seende personer och personer med synnedsättning som arbetar med synskadade barn och vuxna, till exempel elevassistenter, synskadade barns lärare och speciallärare. Testet lämpar sig även för föräldrar till barn med synnedsättning och andra personer som är intresserade av punktskrift. En kurs i punktskrift krävs inte för att kunna omfatta de färdigheter som testet förutsätter, men det blir lättare om en kurs ligger till grund.

Den part som ordnar testet och skriver ut betyget har godkänts separat av Braille-delegationen och har rätt att sammanställa punktskriftstestet. Modeller på punktskriftstest kan beställas från Braille-delegationen på braille@celia.fi.

Krav

Punktskriftstestet omfattar både en läsuppgift och en skrivuppgift. Totalt en timme har reserverats för att genomföra delarna.

Läsuppgiften omfattar cirka 800 tecken inklusive mellanslag. Texten kan läsas med antingen ögonen eller fingrarna. I läsuppgiften har normal tät punktskrift skrivits ut på en sida av ett pappersark. I läsuppgiften används textbehandlingsprogram för att skriva texten eller också kan den skrivas för hand.

Skrivuppgiften omfattar cirka 700 tecken inklusive mellanslag. Skrivuppgiften kan vara normal svartskriftstext, text på dator eller alternativt text som har dikterats in på band. Texten skrivs på en punktskrivmaskin. Det är också tillåtet att använda en reglett och ett reglettstift.

För att delta i testet ska man behärska små och stora bokstäver, skiljetecken och siffror i blindskrift (datum, adresser, e-postadresser, webbadresser och telefonnummer).

Punktskriftstecken som ska behärskas i testet (förteckning om har godkänts av Braille-delegationen):

alfabetet: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, å, ä, ö, siffror, kommatecken, semikolon, kolon, utropstecken, frågetecken, plustecken, likhetstecken, vänsterparentes, högerparentes, punkt, bindestreck, minustecken, citattecken, snedstreck, procent, at-tecknet, tecknet för stor bokstav och siffertecken.

Verktyg för testet

För testet behövs penna, gummi och punktskrivmaskin. De hjälpmedel som får användas under testet omfattar lästelevision, skärmförstoringsprogram, talsyntes och förstoringsglas. Alfabetlappar eller punktskärm är inte tillåtna. De som behöver de tillåtna hjälpmedlen och/eller personer med dyslexi får 15 minuter extra tid. Om uppgiften utförs på en dator, får en punktskriftsfont inte användas. En dövblind person får använda de nödvändiga hjälpmedlen och anlita en tolk, men får dock inte använda en punktskärm. Den dövblinda får 1 timme extra tid för att genomföra testet, dvs. totalt 2 timmar för hela testet.

Bedömning

Felen i både läs- och skrivdelen poängsätts som en- eller tvåpoängsfel. Till exempel ett mellanslag som fallit bort mellan ord i skrivuppgiften är ett enpoängsfel, medan ett fel i ett telefonnummer eller en adress är ett tvåpoängsfel. I läsuppgiften bortses från fel som inte har anknytning till punktskriften, till exempel extra mellanslag. Principen är att om ett fel leder till en risk för att informationen förvrängs så är det fråga om ett tvåpoängsfel, i annat fall ett enpoängsfel. En del kan innehålla högst 10 felpoäng, dock så att högst 15 felpoäng tillåts i hela testet.

Betyg

Betygsmallen har godkänts av Braille-delegationen. Betyget dateras enligt den dag då testet genomfördes, och de inrättningar som förutsätter att testet har avlagts kan välja att sätta upp en giltighetstid för testet. Betygsmallen kan hämtas på adressen braille@celia.fi. Kursen i punktskrift omfattar cirka 1 studievecka.

 

Kurser i punktskrift och läromaterial

Kurser i punktskrift ordnas av Synskadades Centralförbund r.f., verksamhetsstället Arla Arla vid Keskuspuiston Ammattiopisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva och Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Aktivitetscentret för dövblinda ordnar undervisning i punktskrift inom individuell rehabilitering och rehabilitering i små grupper.

Braille-delegationens publikation Punkter 2000 – Punktskriftens grunder kan beställas på adressen braille@celia.fi. Boken Pistele menemään – oppimateriaali pistekirjoituksen opiskeluun(läromaterial för studier i punktskrift) kan beställas från Synskadades Centralförbund r.f.